Práva subjektu údajů

Práva subjektu údajů

Poučení o právech Subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle GDPR 2016/679

Vážený Uživateli společnosti Lead media s.r.o.,

Jelikož bezpečnost Vašich osobních údajů a jejich zpracování zákonným způsobem je pro nás velmi důležité, na tomto místě se dozvíte více o právech Subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a vašich nárocích podle Nařízení EP EK 2016/679 a zákona č. 18/2018 CFU SR.

V souladu s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 nařízení a také za účelem splnění informační povinnosti Provozovatele poskytuje pro Subjekt údajů následující informace:

Identifikační údaje a kontaktní údaje provozovatele:

Obchodní jméno:     Lead media s.r.o.

Adresa:         Karpatská 6, 811 05 Bratislava

IČO:             47726601

Tel. č .:

E-mail:             oou@bonipo.cz


  1. Právo na přístup k údajům (Čl.15 GDPR)

Máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, na jak dlouhou dobu, za jakým účelem, a jakým osobám je zpřístupňujeme. Na základě písemné žádosti Vám potvrzení s těmito informacemi neprodleně poskytneme.

  1. Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Máte právo na to, aby informace, které o vás zpracováváme byly správné, úplné a aktuální. V opačném případě nás můžete požádat o doplnění či opravu osobních údajů.

  1. Právo na vymazání (čl. 17 GDPR)

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud o to požádáte. Vaše osobní údaje vymažeme jestliže:

 

(I) Vaše osobní nejsou nezbytné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.

(II) Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně.

(III) Odvolat Váš souhlas ke zpracování osobních údajů.

(IV) Podáte námitky proti způsobu, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme.

(V) Existuje zákonný důvod, který vyžaduje výmaz Vašich osobních údajů.

(VI) V případě, že se zpracovávají osobní údaje dítěte bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce.

Zároveň si Vás však dovolujeme upozornit, že existují situace, kdy vaše osobní údaje nebudou moci být vymazány na základě odvolání souhlasu nebo výmazu se zpracováním osobních údajů. Stát se tak může v případě, že si zpracování Vašich osobních údajů bude vyžadovat zákon.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo i na to, abychom Vám poskytli osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a automatizovaně, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti je posuneme i jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky možné.

Právo na omezení zpracování


V případě zpracovávání chybných osobních údajů máte právo nás požádat, abychom jejich další zpracovávání omezili na čas, dokud se údaje ověří nebo opraví.


Toto právo můžete využít také, pokud:

(I) zpracování Vašich osobních údajů je nezákonné, ale nepožadujete, aby byly vymazány.

(II) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme za původním účelem, ale chcete, aby byly nadále zpracovávány a uchovávány kvůli vašim právním nárokům.

Právo na námitku proti zpracování osobních údajů na základě tzv. oprávněného zájmu


Vzhledem ke skutečnosti, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti němu námitky. Na jejím základě posoudíme, zda máme právo Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.


Právo na námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu


Námitku lze vznést rovněž v případě, že nesouhlasíte, aby byly Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.


Právo na stížnost


Na dozorovém úřadě zabývajícím se ochranou osobních údajů https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/staznosti můžete uplatnit stížnost pokud jsou z Vašeho pohledu všechny výše uvedené práva nedostačující.