Štúdium fyzioterapie na Slovensku a v Čechách

Štúdium fyzioterapie na Slovensku a v Čechách

Fyzioterapie je v současnosti stále populárnější. Absolventům kromě jiného umožňuje pochopit systém fyziologických funkcí, rozdíly v chování nemocného a zdravého člověka nebo vliv prostředí na zdravotní stav člověka. Součástí studia je i poznávání metod, díky kterým získáte informace o onemocněních v jednotlivých klinických oborech, hlavně ve spojitosti s nemocemi pohybového aparátu. O tom, jak to je se studiem fyzioterapie na Slovensku a v Česku, si povíme v našem článku.


Proč fyzioterapie?

V této oblasti si už najdou uplatnění i absolventi bakalářského studijního programu (Bc.). Samozřejmě s druhým vysokoškolským stupněm (Mgr.) přichází i víc pracovních příležitostí, o které však není nouze. Odborné znalosti mohou fyzioterapeuti využít v mnohých léčebných postupech a metodách. Například ve fyziatrii, balneologii nebo v léčebné rehabilitaci.

Samozřejmostí je také samostatné provádění terapeutické, poradenské a výchovné činnosti.

Fyzioterapie je potřebná hlavně v nemocničních a lázeňských léčebných zařízeních. Stejně tak v odborných léčebných či rehabilitačních ústavech. Kromě toho je důležitou součástí léčebného procesu i v jiných zařízeních, která poskytují preventivní a léčebnou zdravotní péči. Populární a žádanou je hlavně sportovní fyzioterapie.

Věděli jste, že…

… nejstarší období fyzioterapie na Slovensku se spojuje především s lázeňstvím (balneologie)? Na Slovensku je registrovaných více než 1800 minerálních a více než 120 termálních vod, což dělá z naší země světový unikát vzhledem k její malé rozloze.

 

Některé metody fyzioterapie

S vypuknutím 1. světové války vyvstala hlavně v Evropě otázka – jak se o zraněné veterány postarat? Řešením se stala fyzioterapie, která začala doplňovat klasickou medicínu. Postupně se lidé začali v tomto oboru vzdělávat a přidávat i různé další nové metody fyzioterapie.

Jako příklad lze uvést kryoterapii (terapie chladem) nebo fytoterapii (terapie rostlinami). Samozřejmě se nezapomnělo ani na starší metody fyzioterapie – mechanoterapii (nejstarší metoda vůbec – masáže) a hydroterapii (terapie vodou – balneologie).

Moderní studium fyzioterapie se však na školách zabývá také dalšími speciálními metodami důležitými při léčbě poruch pohybového aparátu. Důraz se přitom klade nejen na terapeutickou a rehabilitační složku studia, ale i na kinezioterapeutickou a ergoterapeutickou stránku vzdělání.

Potřeba studijního oboru fyzioterapie

Potřeba studování a univerzitního vzdělávání v oboru fyzioterapie vyplynula z nutnosti transformování obsahu vzdělávání ve zdravotnických nelékařských oborech. Cílem bylo dosáhnout souladu se směrnicemi a nařízeními EU (směrnice 77/452/EHS a 77/453/EHS). Kromě jiného také samozřejmě zvýšit cenu nelékařských zdravotníků na trhu práce. 

Na Slovensku se vychází z legislativy – nařízení vlády SR č. 156/2002 o odborné způsobilosti pracovníků ve zdravotnictví a č. 743/2004 Z. z., o dalším vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

V Česku je situace ohledně potřeb vzdělávání a transformace studijního oboru fyzioterapie v souladu se směrnicemi EU podobná. Vychází se hlavně ze zákonů č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.

fyzioterapie

 

 Základní dělení studia

Studijní obor fyzioterapie se na Slovensku a v Česku může studovat v rámci:

 • prvního vysokoškolského stupně – titul bakalář (Bc.) se standardní délkou 3 roky (6 semestrů) pro denní i externí studium. Podmínkou je splnění odborné praxe potřebné pro získání odborné způsobilosti,
 • druhého vysokoškolského stupně – titul magistr (Mgr.) v trvání 2 roky (4 semestry) pro denní i externí studium,
 • třetího vysokoškolského stupně – titul Ph.D.

Před podáním přihlášky ke studiu je třeba však zvážit i to, co očekáváte a co byste rádi dělali po jeho absolvování. V souvislosti s tím je třeba si uvědomit, že uplatnění absolventů se odvíjí od dosaženého stupně vzdělání ve zdravotnické kategorii fyzioterapeut.

 

Věděli jste, že…

… fyzioterapeut se dokáže uplatnit i ve zdravotních a komerčních pojišťovnách? Tato profese je dokonce žádaná i na úřadech práce.

Kde můžete na Slovensku studovat?

Na Slovensku je nabídka bakalářského, jakož i magisterského studia fyzioterapie poměrně bohatá. Z veřejných vysokých škol nabízejí možnost vzdělávání v tomto zdravotnickém oboru prezenční i externí formou města:

 • Bratislava – Lékařská fakulta Univerzity Komenského
 • Bratislava – Fakulta ošetřovatelství a zdravotnických odborných studií Slovenské zdravotnické univerzity
 • Banská Bystrica – Fakulta zdravotnictví se sídlem v Banské Bystrici
 • Nitra – Fakulta sociálních věd a zdravotnictví Univerzity Konstantina Filozofa
 • Trenčín – Fakulta zdravotnictví Univerzity Alexandra Dubčeka
 • Košice – Lékařská fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
 • Prešov – Fakulta zdravotnických oborů Prešovské univerzity
 • Ružomberok – Fakulta zdravotnictví Katolické univerzity

Kromě jiného, magisterské studium fyzioterapie nabízejí i Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě (externí forma studia) a Fakulta zdravotnických věd na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě (prezenční i externí forma studia). Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě nabízí i možnost Ph.D. studia, avšak už jen prezenční formou.

Pochopitelně, Ph.D. studium fyzioterapie můžete absolvovat i na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě, na Katolické univerzitě v Ružomberku či na univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích.

Kde můžete v Česku studovat?

V České republice je nabídka možností studování v oboru fyzioterapie podobně pestrá, jako je tomu na Slovensku. Titul bakaláře se dá získat na jednotlivých lékařských, sportovních a zdravotnických fakultách ve městech Praha, Kladno, Plzeň, Brno, Olomouc, Ostrava, Ústí nad Labem a České Budějovice.

Pokud už máte bakaláře úspěšně za sebou a rádi byste se v tomto oboru dál vzdělávali, je tu možnost magisterského studia ve městech:

 • Praha – 2. lékařská fakulta Univerzita Karlova
 • Praha – Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
 • Brno – Lékařská fakulta Masarykova univerzita
 • Olomouc – Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého
 • Olomouc – Fakulta zdravotnických věd Univerzita Palackého

V Praze, Brně a Olomouci je po úspěšném absolvování magisterského studia také možné pokračovat ve vzdělávání formou doktorského studijního programu (Ph.D.).

Fyzioterapia

 

Shrnutí na závěr

Provádění praxe v oboru fyzioterapie se neobejde bez studování na vysoké škole. Na Slovensku i v Česku je možné získat 1., 2. i 3. vysokoškolský stupeň vzdělání (Bc., Mgr., PhDr a Ph.D.). Vyšší středoškolské odborné studium je pod hlavičkou středních zdravotnických škol.

Nezbytnou součástí studia fyzioterapie je i praktická část, kterou studenti absolvují na odborných stážích v nemocnicích a terapeutických ambulancích. Základ vzdělání fyzioterapeuta přitom tvoří vědomosti i z interní medicíny, ortopedie, chirurgie či neurologie.

Absolventi se na školách naučí využívat kinezioterapeutické metody a postupy – například měkké techniky, mobilizační techniky, reciproční inhibice nebo speciální fyzioterapeutické metodiky. Samozřejmostí vzdělání fyzioterapeuta je i používání mechanických metod – klasická masáž, reflexní masáž, prostředky reflexní terapie, lymfodrenáž...

Zájemci o studium by si ale měli uvědomit, že fyzioterapeut sice není lékař, ale i tak je zde potřeba celoživotního vzdělávání. Na provádění praxe je potřebná registrace ve Slovenské komoře fyzioterapeutů.

Bonipo doporučuje