Pár základních věcí, které byste měli vědět o studiu psychologie

Pár základních věcí, které byste měli vědět o studiu psychologie

Studium psychologie je pro mnohé velmi lákavé. Bylo tomu tak vždy. V současnosti díky různým seriálům z kriminálního prostředí nabírá ještě víc na popularitě. Skutečnost však není vždy taková, jak se jeví. Samotný proces výuky psychologie dokáže všeličím překvapit. Jak? O tom si povíme v našem článku.


Příprava na studium

Pokud to se studiem psychologie myslíte vážně, měli byste se jí začít věnovat už na střední škole. V současnosti však platná legislativa neumožňuje psychologickým disciplínám prostor v podobě plošně povinného předmětu na střední škole. Povinně je možné psychologii studovat v rámci odborných předmětů pedagogického a sociálního zaměření, na konzervatořích a v zdravotnických školách.

Na jiných středních školách, včetně gymnaziálního vzdělávání, se psychologické disciplíny řeší hlavně prostřednictvím nepovinně volitelného výběrového předmětu, případně formou psychosociálního tréninku v rámci disponibilních hodin.

Vzhledem na náročnost přijímacích pohovorů nebude ale učivo probírané na střední škole stačit na přijetí. Přijímací testy jsou pojímané totiž komplexně a sestávají i z poznatků z jiných vědních oborů, jako například z biologie či základů společenských věd.

 

Bonusový tip

Pro úspěšné absolvování přijímacích pohovorů je dobrým nápadem vyzkoušet si přijímací testy z minulých let. Existuje také množství agentur, které nabízejí specializované kurzy psychologie. Určitě se do nich vyplatí investovat čas i peníze.

 

Kde můžete studovat?

Na Slovensku je nabídka magisterského studia psychologie bohatá. Je tu možnost studia jak na veřejných vysokých školách, tak i na soukromé vysoké škole – Panevropské vysoké škole Bratislava. Z veřejných vysokých škol nabízejí studium psychologie města:

 • Trnava – Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda
 • Nitra - Univerzita Konstantina Filozofa
 • Bratislava – Univerzita Komenského
 • Ružomberok – Katolická univerzita
 • Košice – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
 • Prešov – Prešovská univerzita

Mezistupněm magisterského studia je bakalářské studium, jehož absolventi získají základy pro porozumění a zkoumání hlavních oblastí výzkumu a praxe, hlavně ve spojitosti s klinickou praxí, poradenstvím, školstvím a sociální oblastí.

 

Předpoklady pro studium

Ještě před podáním přihlášky ke studiu je dobré zvážit, zda vás bude práce psychologa naplňovat. Zapomeňte na lákavé a populární kriminálky, kde práce psychologa vypadá opravdu úžasně. V realitě jde spíše o mravenčí práci vědeckého charakteru. Vyžaduje celoživotní vzdělávání a neustálé vstřebávání nových poznatků z různých vědních oborů – biologie, neurovědy, matematiky, sociologie, filozofie...

Proto je důležité zvážit všechny svoje předpoklady pro studium a svoje očekávání:

 • Lákají vás vědecké výzkumy lidského chování?
 • Dokážete bez problémů prezentovat svoje názory?
 • Baví vás formulovat svoje myšlenky psanou formou?
 • Rádi se zapojujete do diskuzí na různá témata i z jiných vědeckých oblastí?
 • Jak jste na tom s cizími jazyky? Důležitá je hlavně angličtina a němčina.
 • Nebojíte se matematické statistiky?

Pokud jste si na tyto otázky odpověděli kladně, je pro vás studium psychologie to pravé. Vydali jste se správnou cestou.

 

Základní skladba studia

Studium psychologie na Slovensku je koncipované jako jednooborové, bakalářské a magisterské studium. Trvá tři, respektive dva roky (v denní formě studia). Psychologii můžete studovat i externě. Tato forma je rovnocenná s denním studiem a absolventům umožňuje získat ucelený souhrn klíčových vědomostí magisterského studia.

knihy

Získáním magisterského titulu však vaše cesta za vzděláním ještě nemusí končit. Je tu také možnost rigorózní zkoušky (PhDr.) a doktorandského studia – Ph.D. Doktorandské studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Podmínkou úspěšného absolvování je vykonání závěrečné dizertační zkoušky a obhájení dizertační práce.

Nakonec existuje ještě postgraduální a specializační studium. Specializační studium je potřebné například pro poskytování zdravotní péče. Podmínkou pro zařazení do této formy studia je proto absolvování přípravy na výkon práce v zdravotnictví. Můžete je absolvovat například na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě.

 

Věděli jste, že…

… psychologii můžete studovat i online? Například manažerskou psychologii (MBA). Zaměřuje se na úlohu psychologie v manažerské praxi a v personálním řízení. Absolventi online kurzů se naučí aplikovat psychologické metody a postupy v interních procesech firmy.

 

Charakteristika studia

Jak jsme už v článku zmínili, vzdělávání v jednotlivých oborech psychologie má multidisciplinární charakter. Jde tu nejen o pochopení lidské psychiky a chování se člověka v běžných situacích. Pro studium je nutné také seznámení se s dalšími vědními oblastmi, jejichž využívání vám poskytne ucelenější pohled na proces celého vnímání lidské psychiky.

Cílem studia psychologie je proto naučit absolventy argumentovat a získané poznatky využívat v praxi či kriticky přistupovat k jednotlivým informacím. Budete umět například odlišit seriózní vědecké informace od obyčejných a často i nebezpečných hoaxů.

Potřeba studovat odbornou literaturu klade také důraz na znalost cizích jazyků. Cizí jazyky jsou potřebné pro sledování přednášek zahraničních odborníků nebo pro používání zahraničních vědeckých databází. Dokonce je tu možnost v rámci výměnného pobytu absolvovat část studia v zahraničí.

 

Co vás může překvapit?

Práce psychologa není jen ležení na gauči a poslouchání lidí. Z tohoto pohledu mohou být mnozí zklamaní. Je toho daleko víc. Studiu je třeba se především věnovat neustále, a to i po skončení školy. V konečném důsledku jde o práci, která se hodně podobá práci detektiva.

Neustále se hledají nové stopy, které člověk zanechává ve svém prostředí. Také je třeba se naučit spojovat různé souvislosti, které psychologovi poskytují ucelenější obraz o lidské psychice.

Psychologie

Samotné studium připraví absolventy i na schopnost používání nástrojů, které psycholog používá při hledání zákonitostí chování se člověka. Mohou platit jak pro jednotlivce, tak i pro velké skupiny lidí.

A co bude možná pro mnohé překvapením, studium se neobejde ani bez trochy matematiky – statistického zpracování dat. Pohodlné křeslo a poslouchání o problémech tedy opravdu nestačí.

 

Chce to hodně praxe

I přes to, že si studenti projdou všemi základními předměty z kognitivní oblasti (vnímání, přemýšlení, paměť…), je to ještě stále nedostačující. Proto se studium zaměřuje i na uplatňování nabytých poznatků v praxi.

Je to důležité hlavně u aplikovaných disciplín psychologie, jako jsou například klinická nebo pracovní psychologie. Z toho důvodu se klade důraz i na praktické cvičení v terénu.

 

Široké uplatnění psychologa

Psychologie je důležitá snad v každém aspektu života člověka. Samozřejmě, vždy je lepší, když absolvent disponuje aspoň magisterským titulem než jen bakalářským. Ale rozhodně svoje uplatnění najde i bakalář. Například jako kariérní poradce, rehabilitační specialista nebo jako pracovník péče o děti.

Bez magisterského titulu se však už neobejdete při pracích, jako je například poradce při léčbě závislostí, nebo v současnosti populární práci forenzního či kriminálního psychologa. Velmi oblíbená je také práce školského, dětského a sociálního psychologa.

Avšak vědní disciplíny psychologie vyžadují i vyšší vzdělání. Proto k tomu, abyste se zaměstnali ve své vysněné oblasti psychologie, je důležité vědět, co konkrétně je dostupné pro váš titul.

Závěr – úskalí studování psychologie

Největším problémem jsou mylné představy o práci psychologa. Výsledkem toho je, že ačkoliv je o studium velký zájem, reálně ho dokončí a uplatní se sotva třetina zájemců. Důvodem je hlavně neinformovanost studentů o tom, co je čeká. Během studia se často nenaplní jejich vlastní představy a jsou zklamaní.

psychologie

I přesto je však na Slovensku absolventů psychologie dost. Na trhu práce panuje tvrdá konkurence, což je důvodem, proč si absolvent bez vyššího vzdělání jen těžko hledá uplatnění.

U některých oborů psychologie se bez dalšího postgraduálního vzdělávání prostě neobejdete. Je zde nutnost i dalších různých terapeutických výcviků, kurzů, specializačních zkoušek a atestací, které nejsou samozřejmě zadarmo a vyžadují si svůj čas.

Bonipo doporučuje